Általános Szerződési Feltételek


1. § Általános rész

A játék következő szabályai, valamint az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Playa Games GmbH online vagy mobilos játékának a Playa Games GmbH weboldalain, valamint az alkalmazásboltokban, illetve külső terjesztő partnerek közreműködésével történő használatát.

Játékos karaktere létrehozásával a játékos ingyenes felhasználói szerződés kötésére vonatkozó kérelmet intéz a Playa Games Gmbh (a továbbiakban: üzemeltető) felé. A kérelmet az üzemeltető egy, a játékhoz való hozzáférést biztosító felhasználói fiók létrehozásával fogadja el, feltéve hogy a felhasználó természetes személy. A felhasználói szerződés alapja jelen ÁSZF, amelynek elfogadását a felhasználó regisztrációjával erősíti meg. A felhasználói szerződés arra a játékvilágra vonatkozik, amelyen a felhasználó regisztrál. A felhasználói szerződés határozatlan időre szól és mindkét fél bármikor, azonnali hatállyal, írásban, e-mail értesítés útján megszüntetheti. A felhasználó nem formálhat igényt játékbeli szereplő kibocsátására, illetőleg a játékban való részvétel lehetővé tételére. .

Az üzemeltető a játékot műszaki és üzemeltetési képességeinek és körülményeinek megfelelően, éves átlagban 90% (kilencven százalék) körüli elérhetőséggel biztosítja. Ebbe nem tartoznak bele azon időszakok, amelyek során elkerülhetetlen műszaki okok miatt, illetve szükséges karbantartás miatt a játék félbeszakad vagy akadozik. Ezen időszakok vonatkozásában az üzemeltető jelen szerződés rendelkezéseinek értelmében nem tartozik felelősséggel. Nem tartoznak tovább ide ezen kívül azon időszakok, amelyek során az üzemeltető vagy a játék által használt kiszolgálók nem érhetők el az interneten keresztül az üzemeltető működési körébe nem tartozó műszaki vagy más jellegű problémák miatt (vis maior, harmadik személyek hibája stb.). A felhasználók maguk felelősek azért, hogy a játékhoz használt szoftvereik és hardvereik megfelelőek legyenek és ezeket folyamatosan frissítsék.

Az üzemeltető fenntartja azon jogát, hogy a játékot bármikor továbbfejlessze, vagy módosítsa, illetőleg az üzemeltetését indokolás nélkül megszüntesse. A játékban való részvétel kizárólag az éppen aktuális verzióban lehetséges, a legutóbbi, hatályos szabályoknak megfelelően, amelyek teljes mértékben felülírják a összes régebbi szabályt.

2. § Játékbeli szereplő

a) Játékbeli szereplő létrehozásakor a felhasználó megad egy nevet („álnév”). A névnek az adott világon egyedinek kell lennie, minimális hossza 3 karakter. A név tartalmazhat betűket, számokat, szóközöket és egyes speciális karaktereket is, viszont nem állhat kizárólag számokból. A fiók nevének kiválasztásakor a felhasználó köteles tiszteletben tartani az élő/létező személyek vonatkozó személyiségi jogait. Ugyanez vonatkozik hasonlóképpen a csoportok elnevezésére, amelyek ennek megfelelően nem nevezhetők el létező szervezetek, társaságok, vagy márkák alapján. A felhasználó nem jogosult egy adott név állandó jellegű hozzárendelésére. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül megváltoztassa a neveket, különösen, ha sértik a fenti szabályokat.
b) Jelszó
Játékbeli szereplő létrehozásakor a felhasználó jelszót választ, hogy megakadályozza jogosulatlan harmadik személyek hozzáférését az adott játékbeli szereplőhöz. E tekintetben teljes egészében a felhasználó viseli a felelősséget szereplője biztonságáért. A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia, tartalmaznia kell betűket, számokat és különleges karaktereket. A jelszót titokban kell tartani. Az üzemeltető ügyfélszolgálata soha nem kéri a felhasználókat jelszavuk megadására. Az üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget, amennyiben a nem biztonságos jelszó, illetve a jelszó harmadik személyek részére történő megadása miatt játékbeli tartalom vész el.

c) E-mail-cím
A regisztrációs módtól függően az üzemeltető felhívhatja a felhasználóit, hogy a játékbeli szereplőhöz adják meg e-mail-címüket. Az e-mail-címre különböző funkciókhoz van szükség. Egyebek mellett használható a játékbeli szereplők felhasználóikhoz rendeléséhez, ha elfelejtik a jelszavukat. A játékbeli szereplő más készüléken is aktiválható. A felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül az üzemeltető nem osztja meg e-mail-címét harmadik személyekkel, kivéve amennyiben arra jogszabály alapján köteles. A felhasználó kijelenti, hogy jogosult ezen e-mail-cím megadására és e nyilatkozatával nem sérti semmilyen harmadik személy jogait. A felhasználók felelnek minden olyan kárért, amely harmadik személy e-mail-címének megadásából származik. Amennyiben a játékbeli szereplő esetében tárolt e-mail-cím nem a felhasználóé, érvénytelen, vagy ideiglenes felhasználásra szánt („trash e-mail”), az üzemeltető fenntartja a jogot a játékbeli szereplő letiltására vagy törlésére.

d) Felmondás
A felhasználók bármikor jogosultak felmondani az üzemeltetővel kötött felhasználó szerződést a szereplőválasztó menü „Kezelés” lehetőségének választásával, és törölhetik a játékbeli szereplőt a játékvilágból. A felmondás folytán az üzemeltető által a játékbeli szereplővel összefüggésben tárolt minden adat (l. 9. szakasz) törlésre kerül, amint az jogi szempontból lehetséges, illetve szükséges. A megadott e-mail-címet ekkor egy ellenőrzőszám váltja fel. A felhasználói szerződés abban az esetben nem kerül felmondásra, amennyiben a szereplő csak a szereplőválasztás menüből kerül törlésre (a játékvilágból nem), illetve az alkalmazás okostelefonról vagy táblagépről való törlésével, vagy kijelentkezéssel. Az üzemeltető fenntartja a jogot a nem használt játékbeli szereplők egy idő elteltét követően történő letiltására, vagy törlésére.

3. § A játékbeli tartalmakhoz fűződő jogok

Jelen felhasználói szerződés hatálya alatt (l. 1. szakasz) a felhasználó kap egyszerű, nem átruházható és allicencbe nem adható jogot kap a felhasználó által létrehozott játékbeli szereplő és a játék során ahhoz társított tartalmak játék működtetése során magán céllal történő felhasználására. A felhasználási jogok a felhasználói szerződésben foglalt ideig állnak fenn, kivéve ha az egyes játékbeli tartalmakra vonatkozóan ennél rövidebb idő kerül meghatározásra. A felhasználók nem szereznek sem tulajdonjogot, sem más jogot ezeken kívül a játéktartalmakra vonatkozóan. ez vonatkozik a játékos részére a prémium fizetőeszköz (l. 10. szakasz) használata útján biztosított játéktartalmakra is. Minden más további jog az üzemeltetőé és a szerzőé marad.
Azon felhasználók, akik a játéktartalmakat kizárólag magáncéllal a szigorúan értelmezett játékon kívül kívánják felhasználni, kötelesek előzetesen az üzemeltető engedélyét kérni ehhez. A játéktartalmak fizetőeszköz ellenében történő eladásra felkínálása, illetve megszerzése tilos. A játékbeli szereplők és hozzáférési adataik fizetőeszköz ellenében vagy ingyenesen történő átruházása szintén nem engedélyezett.

A játék szerzői és felhasználási jogainak tulajdonosa az üzemeltető és adott esetben a licencadó. A biztosított játéktartalmak, leírások, szövegek illetve forráskód bármilyen úton történő sokszorosítása, illetve felhasználása tilos.

Amennyiben kérdései vannak, vagy útmutatásra van szüksége, illetőleg ha saját szerzői vagy felhasználói jogainak esetleges megsértését észlelte, részletes információk megadásával azonnal forduljon az üzemeltetőhöz. Az üzemeltető megalapozott információk esetén azonnal intézkedik az ügyben.

4. § Több fiók használata / fiók megosztása/ fiókhelyettesítés

Minden játékos játékvilágonként egy játékbeli szereplőt használhat. Ha egy játékos több játékbeli szereplőt használ egyidejűleg, az érintett összes játékbeli szereplő letiltásra kerülhet. Egy adott játékbeli szereplőt csak egy személy használhat. A fiókmegosztás, vagyis egy játékbeli szereplő több személy általi használata tilos.
A fentiek nem vonatkoznak a fiókhelyettesítésre. Ilyenkor egy adott felhasználó engedélyezi egy fiókhelyettesítőnek, hogy távolléte idején játsszon a játékbeli szereplőjével. A fiókhelyettesítés időszaka legalább 24 óra, de legfeljebb 21 nap. Ezen időszak alatt a játékbeli szereplő helyettesített eredeti felhasználója nem jelentkezhet be, illetve nem játszhat. A fiókhelyettesítő egyidejűleg nem használhat több játékbeli szereplőt és nem támadhat meg olyan játékbeli szereplőt, akivel ő játszik.

A fiókhelyettesítés teljes művelete a játékbeli szereplő helyettesített felhasználójának kockázatára valósul meg. A hozzáférési adatok átadása a fiókhelyettesítőnek fiókhelyettesítés céljából a játékbeli szereplő nem kívánt változásai bekövetkeztének nagy mértékű kockázatával jár. A játékbeli szereplőben történő változások, veszteségek, vagy a szereplő törlése kapcsán az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzemeltető kiváltképp nem vállal felelősséget ezen túlmenően a fiókhoz tartozó prémium fizetőeszköz (l. 10. §) felhasználására.

5. § Hibák kihasználása és szkriptelés / csalás

Az üzemeltető kifejezetten felhívja a figyelmet az olyan programok, mint a szkriptek (pl. botok) vagy ún. hackek alkalmazásának tilalmára. Ezen utóbbiak kizárólagos célja a felhasználó számítógépének károsítása, és általában nem váltják ki az ígért hatást. Amennyiben valaki ismeretlen harmadik személytől, az internetről származó programot telepít, komoly kockázatot vállal. Telepítést megelőzően az ilyeneket mindig ellenőrizni kell, tartalmaznak-e rosszindulatú programokat, trójaikat és vírusokat. Aki játékszkriptekhez megadja a hozzáférési adatait, annak figyelembe kell vennie, hogy harmadik személyek megszerezhetik ezeket az adatokat és nem kívánt változtatásokat eszközölhetnek a játékbeli szereplőn. Ezért is nem engedélyezett a szkriptek és hackek használata: a felhasználó saját védelme és az esélyegyenlőség érdekében, és emiatt a játékbeli szereplő értesítés nélküli letiltását, illetve törlését eredményezheti. Ez vonatkozik a felhasználó által végzett olyan műveletekre is, amelyek túlzott mértékű adatátvitellel terhelik a kiszolgálót (például automatikus frissítés), vagy alkalmasak arra, hogy befolyásolják a játék alakulását. Különösen szigorúan tilosak továbbá az olyan automatikus, vagy félautomatikus szkriptek, amelyek lekérdezik az adatbázist, vagy játékmechanizmusokat indítanak el. Az ÁSZF ilyen jellegű megsértése esetén a megfelelő fiók előzetes figyelmeztetés nélkül zárolásra, vagy törlésre kerül. Az üzemeltető fenntartja okozott kár és az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek megtérítésére vonatkozó igényét és az ennek érvényesítésére irányuló eljárás megindításával kapcsolatos jogát. Minden játékos köteles az általa felismert programhibákat haladéktalanul jelenteni az üzemeltető felé az űrlap útján. Az, aki saját, vagy más részére a fenti programhibákat előny szerzésére használja fel, játékbeli szereplője letiltásával számolhat. Bármely programhiba szándékos előidézése csak akkor engedélyezett, ha az érintett játékost arra az ügyfélszolgálat munkatársa hívja fel.


6. § Magatartási szabályok

Idegen termékek, ajánlatok, honlapok, vagy cégek megnevezése, hivatkozása, valamint reklámozása semmilyen formában nem engedélyezett.

Az olyan fiókok, amelyek felhasználóik által, a játék során megadott szövegekkel, leírásokkal, nevekkel, céhnevekkel, céhleírásokkal, bejegyzésekkel, hiperhivatkozásokkal, vagy üzenetekkel túllépik a jó erkölcs határait , és így bármely személyt megsértenek, vagy hatályos jogszabályt sértenek (különös tekintettel a fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályokra), valamint erre alkalmas tartalmakra mutató hivatkozásokat adnak meg, az üzemeltető által módosíthatók, vagy zárolhatók, továbbá az adott játékbeli szereplők letilthatók, vagy törölhetők. Mindemellett a felhasználónak számolnia kell a jogi úton történő felelősségre vonással is. Az üzemeltető nem azonosul a felhasználó által megadott, vagy hivatkozott szövegekkel. Ellenőrzés csak szúrópróbaszerűen, illetőleg konkrét információ alapján történik. A felhasználó a játékban, különösképpen a fórumban, saját magát más felhasználóként, az ügyfélszolgálat munkatársaként, ügyfélszolgálati csoportvezetőként, adminisztrációs munkatársként, community managerként, vagy üzemeltetőként nem tüntetheti fel, és más felhasználókat sem fenyegethet szankciókkal.

7. § A játék nyelve

A játék és a fórum hivatalos nyelve a mindenkori kiszolgálón az adott kiszolgálón található játékszövegek nyelvéhez igazodik. A karakterleírásokban, céhüzenetekben és játékon belüli üzenetekben idegen nyelv használata a játékbeli szereplő letiltásához, vagy törléséhez vezethet, mivel ellenkező esetben nem tarthatók be a magatartási szabályok. Kivételt képeznek ez alól az angol vagy latin idézetek a karakter-, és céhleírásokban.


8. § A szabályok érvényesítése

A szabályok érvényesítését egy community managerekből (CoMa), játékszemélyzetből és ügyfélszolgálati munkatársakból álló csapat végzi. Ezen személyek kizárólag a játék ügyfélszolgálati űrlapján keresztül, a felhasználó játékbeli szereplőjéhez megadott e-mail cím megjelölésével egyidejűleg értesítendőek, így garantálható a felhasználói adatok bizalmas kezelése. Amennyiben a felhasználó úgy próbálja megkerülni bármely játékfelügyelő döntését, hogy ugyanazzal az esettel egy másik játékfelügyelőt is megbíz, játékbeli szereplője letiltását és törlését kockáztatja. Mindez kizárja a panasz lehetőségét, tekintettel arra, hogy az az ügyfélszolgálati űrlap megfelelő kitöltésével nyújtható be.

9. § Adatvédelem

A játékba történő regisztrációhoz igen kevés adat szükséges. Az e-mail cím mellett szükség van egy jelszóra és a bejelentkezéshez egy álnévre. Az üzemeltető ezeket az információkat az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, a vonatkozó hatályos törvények (pl. Német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) és a GDPR) szigorú betartásával használja.

10. § Költségek

A játék teljesen ingyenesen játszható. A regisztrálás és a játék nem jár automatikusan felszámolható költségekkel és díjakkal, ugyanakkor a játékosnak díjfizetés ellenében lehetősége nyílik arra, hogy prémium fizetőeszközöket vásároljon a játékbeli szereplőjéhez. Ennek díjai a vonatkozó játékmenüben kerülnek feltüntetésre. A prémium fizetőeszköz a játékban további tartalom vásárlására szolgál (különleges tárgyak, közlekedési eszközök, és más játékbeli előnyök), ugyanakkor nem keletkeztet jogot ezen előnyök rendelkezésre állására, vagy követelésére. Az ilyen tartalom eléréséhez szükséges prémium fizetőeszköz mennyisége előzetesen meghatározásra kerül. Mivel az ilyen további tartalom csak akkor használható fel, ha a megfelelő mennyiségű prémium fizetőeszköz a felhasználó játékbeli szereplőjénél rendelkezésre áll, további költség ezzel kapcsolatosan nem merülhet fel. A prémium fizetőeszköz használatával a felhasználó nem kizárólagos jogot szerez a választott előnyre, amely viszont csak és kizárólag az adott felhasználói játékbeli szereplőre nézve vehető igénybe. Ha a játékban másképp nem kerül meghatározásra az előny érvényességének időtartama, az jelen megállapodás érvényességének ideje alatt érvényes. A korlátozott használati jogon túlmenő minden egyéb jogosultság az üzemeltetőé marad.

A prémium fizetőeszköz az úgynevezett gombaárusnál elérhető menüből vásárolható meg. A felhasználók itt különböző csomagok közül választhatnak. A felhasználók az online, illetve mobilos játékban a kívánt tárgyak kiválasztásával és a kívánt elérhető fizetési mód kiválasztásával vételi ajánlatot tesznek a prémium fizetőeszközre vonatkozóan, majd a választásukat a „Vásárlás” gomb megnyomásával vagy a kiválasztott csomagra kattintással megerősítik.

A kiválasztást követően – attól függően, milyen platformon fut a játék – a felhasználok átirányításra kerülnek egy harmadik személy szolgáltatóhoz a fizetési folyamat befejezése érdekében.

Amint a fizetési folyamat lezárul, az üzemeltető jóváírja a prémium fizetőeszközt a játékbeli szereplőnél. Ez a jóváírás azt is jelenti, hogy az üzemeltető elfogadja a prémium fizetőeszköz megvásárlására vonatkozó szerződést.

Mobilos játékok és egyedi értékesítési partnerek portáljai esetében a szerződés létrehozása eltérhet a fent leírt folyamattól. Ilyen esetekben a felhasználók külön tájékoztatásra kerülnek az egyedi szerződéskötési folyamat lépéseiről.
Az üzemeltető különböző fizetési módokat tesz lehetővé, amelyek közül a felhasználó szabadon választhat. E célból az üzemeltető megállapodásokat köt harmadik személyként funkcionáló szolgáltatókkal, így pl. pénzintézetekkel. Ezen szolgáltatók a fizetési folyamat során bizonyos esetekben külön szerződéses jogviszonyt létesítenek a felhasználóval. Ilyen esetekben a szolgáltató általános szerződési feltételei érvényesülhetnek. A szolgáltatók egy része - különösen telekommunikációs és mobilkommunikációs szolgáltatók – ilyen esetekben a felhasználó elsődleges szerződő partnerévé válik. Ilyenkor az üzemeltető az adott szolgáltató felé teljesíti szolgáltatásait, amely a felhasználói kötelezettség jogosultjává válik. Ezen szolgáltatók a fentieknek megfelelően saját nevükben, és nem az üzemeltető nevében gyűjtenek be kintlévőségeket. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése lenne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
A felhasználó által a fizetési folyamat során megadott személes adatok soha nem kerülnek begyűjtésre, továbbításra, illetve tárolásra az üzemeltető által. Az üzemeltető kizárólag a játékbeli szereplő részére megvásárolt prémium fizetőeszköz mennyiségét és az ahhoz kapcsolódó adatokat – így a vásárlás idejét – tárolja.

A kiskorú játékosok védelme érdekében a játékban pénz nem nyerhető, illetőleg jutalék nem fizethető (Ifjúságvédelmi törvény (JuSchG), 6 § 2. bek.). Ez azt jelenti, hogy a fizetőeszköz egységei nem válthatók át valódi pénzre, vagy fizethetők ki ily módon. A felhasználói szerződés megszűnésével egyidejűleg az ezen egységekre vonatkozó követelés is megszűnik.

Amennyiben a felhasználó kiskorú, a prémium fizetőeszköz egységeinek megrendelésével kifejezetten kijelenti, hogy az egységek megvásárlására szolgáló fizetőeszközt kifejezetten erre a célra, illetőleg szabad felhasználás céljából kapta.

A prémium fizetőeszköz megvásárlását követő 91. naptól az üzemeltető vélelmezi, hogy a felhasználói fiókon maradt prémium fizetőeszköz nem kerül felhasználásra. A felhasználó számára ennek közvetlen következményei nincsenek.

11. § A felmondás joga


Amennyiben prémium fizetőeszköz egységeket vásárol fizetés ellenében, joga van az azonnali felmondásra az alábbi rendelkezéseknek megfelelően.

Felmondási szabályzat

Jelen szerződés indokolás nélkül, 14 napos határidővel felmondható. A felmondási határidő a szerződés megkötésétől számítandó. A felmondási jog gyakorlásáról egyértelmű nyilatkozatban kell értesítenie minket (Impresszum, Playa Games GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg), amely tartalmazza a jelen szerződés felmondására vonatkozó döntését (pl. postai levélben, faxon vagy e-mailben). Használhatja a mellékelt felmondási űrlapmintát is, de ez nem kötelező. A felmondási idő betartásához elegendő, ha a felmondási határidőn belül elküldi a felmondásról szóló értesítését.

A felmondás következményei

Amennyiben jelen szerződést felmondja, visszatérítjük az összes, Ön részéről érkezett befizetést, ideértve a szállítási költséget (kivéve azon többletköltségeket, amelyek az általunk kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt merültek fel) azonnali hatállyal, de legkésőbb a felmondásról szóló értesítése kézhezvételétől számított 14 napon belül. A visszatérítéshez az eredeti fizetéshez használttal megegyező fizetési módot használjuk, kivéve ha ettől eltérően egyezünk meg, de semmilyen esetben nem kap kártalanítást ezen visszatérítésért.

A felmondási jog megszűnése


Amint a felhasználók részére jóváírásra kerül a prémium fizetőeszköz, felhasználhatják azt a játékban. A felhasználó kezdeményezésére az üzemeltető azonnal megkezdi a szerződés végrehajtását. E célból a felhasználó már megadja kifejezett hozzájárulását jelen felhasználási szerződés megkötésével, illetőleg ráutaló magatartással is beleegyezik a megszerzett prémium fizetőeszköz felhasználásával. Ezen túlmenően a felhasználók megerősítik, hogy tudatában vannak, ezzel lemondanak a törvény biztosította felmondási jogukról. E jogkövetkezményt a Német Polgári Törvénykönyv 356. § (5) bekezdése szabályozza.

Felmondási űrlapminta


Amennyiben fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot és juttassa el hozzánk.

Cím:
Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg
5.1.2tmg@playa-games.info

(*) A nem szükséges törlendő

12. § Alternatív vitarendezés

Az Európai Bizottság online platformot biztosít a bíróságon kívüli vitarendezésre. A vitarendezési platform a következő hivatkozáson érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Amennyiben a szerződésünk kapcsán bármilyen kérdésben nem egyezik az álláspontunk, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt békés úton rendezzük. Ettől függetlenül nem vagyunk kötelesek vitarendezési eljárásokban való részvételre, és nem veszünk részt semmilyen vitarendezési eljárásban fogyasztóvédelmi békéltető testületek előtt.

13. § Felelősség korlátozása

Az üzemeltető csak szándékosság, illetve súlyos gondatlanság esetén (ideértve az üzemeltető megbízottjának vagy képviselőjének szándékosságát, illetve súlyos gondatlanágát is), továbbá neki felróható maradandó sérülés, végtagsérülés vagy egészségkárosodás esetén felel korlátlanul a játék használata kapcsán bekövetkezett károkért. Ezen túlmenően az üzemeltető csak a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok szerint, csak olyan mértékben felel elengedhetetlen szerződésből eredő kötelezettségei megszegéséért – amelynek kielégítése lehetővé teszi a tényleges szerződésszerű teljesítését és a felhasználó általában elvárható magatartásának való megfelelését –, amekkora mértékben az üzemeltető csalárd módon elleplezte az adott hibát, illetve látszólagosan szavatolt a termékek minőségéért. Bármely elengedhetetlen szerződésből eredő kötelezettség felróható megszegése esetén a felelősség mértéke a szerződéskötéskor előre látható, tipikus esetekben várhatóan bekövetkező károkra korlátozódik.

14. § Záró rendelkezések

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket módosítsa az alábbi esetekben:
(a) az irányadó jogi környezetben bekövetkezett változások esetén,
(b) a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlatában bekövetkezett változások esetén,
(c) amennyiben az műszaki okokból szükséges,
(d) a működés fenntartása érdekében,
(e) a piaci környezet változásai esetén,
(f) a felhasználó számára kedvező esetben.

Nem hajtható végre olyan módosítás, amely jelentősen megváltoztatja a szerződő felek közötti egyensúlyt. A felhasználók az üzemeltető weboldalán, illetve az adott online vagy mobilos játékban legkésőbb négy héttel azok tervezett hatályba lépését megelőzően kerülnek értesítésre az Általános Szerződési Feltételekről (ÁSZF). Az üzemeltető ehelyett e-mailben is elküldheti a módosított ÁSZF-et, illetőleg jelezheti, hogy a módosított ÁSZF megtekinthető az üzemeltető weboldalán. A felhasználó négy héten belül tiltakozhat a módosítás ellen. A határidő lejártával, illetve a felhasználó a játékba történő újbóli bejelentkezésével az ÁSZF elfogadottnak tekintendő. Az üzemeltető a felhasználókat külön tájékoztatja a négyhetes időszak jelentőségéről, a tiltakozáshoz való jogról, valamint a hallgatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményről.

A felhasználó üzemeltetővel szembeni igényeinek átruházása harmadik személyre kizárt.

A szerződésre kizárólagosan a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak, az ENSZ kereskedelmi jogának és a nemzetközi magánjog rendelkezéseinek kizárásával. Ez a jogi kikötés nem befolyásolja a felhasználó állandó lakóhelye szerinti ország kötelező fogyasztóvédelmi jellegű jogszabályainak alkalmazhatóságát. Amennyiben a felhasználóra vonatkozóan Németországban az általános illetékesség szabályai szerint az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy a német kereskedelmi törvény szerint a felhasználó kereskedőnek minősül, jogvitákban az üzemeltető székhelye szerint illetékes bíróság hoz döntést. Az üzemeltető emellett jogosult a felhasználó személyére vonatkozóan általános illetékességgel rendelkező bíróságon történő kereset indításra is.

Amennyiben jelen feltételek egyes részei nem, már nem, vagy részben nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak, az nem érinti a fennmaradó részek tartalmát és érvényességét. Az érvénytelen részt olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely gazdasági szempontból legjobban megfelel az eredeti célnak.